Agrármérnöki (ötéves)

Egységes, osztatlan, okleveles agrármérnök 5 éves képzés

A képzés célja: Olyan agrár-szakemberek képzése, akik az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Alkalmasak az agráriumban működő vállalkozások létrehozására és irányítására, vezetői feladatok ellátására. A képzés a diplomamunka megvédésével és záróvizsgával zárul.

A szakképzettség megnevezése: okleveles agrármérnök.

A szakma szépségei: A képzés során a hallgatók kapcsolatba kerülnek a természettel, a növény- és állatvilággal. Megismerkednek a mezőgazdaságot érintő, globális és speciális problémákkal és azok megoldásának lehetőségeivel (természet- és környezetvédelem, tájmegőrzés, biodiverzitás stb.) Karunk lehetőséget kínál külföldi tanulmányutakon és szakmai gyakorlatokon való részvételre, amely során a hallgatók további információt kaphatnak a világ mezőgazdaságáról. A szakma legfőbb kihívása az, hogy a termőföldek felett nincsen tető, nem szabályozhatók a klimatikus viszonyok, az időjárásnak kitéve kell sikeresen gazdálkodni. Ehhez alapos természettudományos felkészültségre és széleskörű szakmai ismeretekre van szükség, mindezeket helyesen kell alkalmazni a sikerhez! A mai precíziós mezőgazdaság már elképzelhetetlen alapvető informatikai tudás nélkül.

Főbb ismeretkörök: A képzési idő 10 féléve alatt összesen 300 kreditpontot kell teljesíteni. A mintatanterv (l. letölthető dokumentumok) félévenként átlagosan 8 tantárgy teljesítését szabja meg. Ezek egy része szóbeli vizsgával zárul a vizsgaidőszakban (kollokvium), más része gyakorlati jeggyel végződik. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei (l. letölthető dokumentumok) szerint a kreditek kb. 20%-a a mezőgazdasági tudást megalapozó természettudományos ismeretekből tevődik össze (pl. növénytan, állattan, kémia, matematika, biometria). Mintegy 6%-a az ismereteknek a műszaki-informatikai körbe tartozik (pl. műszaki alapismeretek, agrárinformatika). Az ismeretek zömét az agrártermelési ismeretek képezik, a talajtantól a növénytermesztési- és kertészeti ismereteken át az állattenyésztési ismeretekig. Ebbe a körbe tartozik a képzés legtöbb tantárgya. A tantárgyak 10-15%-a nyújt alapvető gazdálkodási ismereteket, pl. vállalkozási ismeretek, pénzgazdálkodás, közigazgatás, agrárpolitika). Az ismeretek mintegy 5-10%-a vezetési tudást szolgáltat, pl. vezetési ismeretek és konfliktuskezelés, humán erőforrás management és tárgyalástechnika. Tanulni fognak birtoktervezést is.

A mintatanterv lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek körében a specializálódásra. 5 féléven keresztül félévenként 1-2 olyan tantárgy van, amely a specializáció szerint választható az állattenyésztési-, a növény- és vetőmagtermesztési-, valamint a mezőgazdasági vízgazdálkodási témakörben.

A képzés során összesen 640 óra üzemi gyakorlatot kell teljesíteni.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és kereskedelem vállalatainál állami és magán szférában egyaránt van esély az elhelyezkedésre. Lehetőség nyílhat a vidék- és térségfejlesztésben, az ezzel kapcsolatos intézményhálózatban, minisztériumokban, közigazgatási területen is. A képzés 10 féléve során lehetőség van a szakmai ismeretek specializálására, többféle specializáció közüli választásra. A Magyarországon működő nagyvállalatok keresik a vezetői utánpótlás érdekében a saját vezetőképzésükbe beiskolázható okleveles agrármérnököket.

 

A szak vezetői:

-szakvezető: Dr. Posta Katalin egyetemi tanár, dékán

elérhetősége: Posta.Katalin@mkk.szie.hu

 

 

 

 

 

-szakvezető-helyettes: Dr. Tasi Julianna egyetemi docens

elérhetősége: Tasi.Julianna@mkk.szie.hu