Állattenyésztő mérnöki MSc

Az okleveles állattenyésztő mérnökök az állatitermékelőállítás szakemberei. Az állattenyésztés szakterülete a termelés, feldolgozás és értékesítés körein túlmenően magába foglalja a korszerű állattartási technológiák alkalmazását, az állatjóléti előírások betartását/betartatását, az állattartáshoz és állatitermék-feldolgozáshoz kapcsolódó minőségi, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi előírásokat, a jogi és közgazdasági szabályozó rendszert is. Az állattenyésztő mérnököknek szorosan vett szakmai munkájuk mellett gyakran tervezési, innovációs, kutatási és menedzseri feladatok ellátásában is helyt kell állniuk.

A végzettek jelentős része termelőüzemekben helyezkedik el, ahol a szervezési-irányítási feladatok mellett az innovációs folyamatokban is részt kell venniük. Ez új technológiák megismerését, kidolgozását, alkalmazását, adaptálását jelenti. Ez a tevékenység megköveteli a fejlesztői és szervezői szemléletet, a rendszerszerű, kreatív gondolkodást és a motiváltságot az új ismeretek megszerzésére, a tudás folyamatos frissítésére. Az irányítási feladatok ellátásához jó problémafelismerő és szervezőképesség szükséges. A környezettudatos magatartás, a természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság, valamint a szakmai felelősségtudat alapvető követelmény az állattenyésztő mérnökök számára.

 

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MSC SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki (Animal Husbandry Engineering)

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Husbandry Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak.

4.2. A 9. 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:

az agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 25 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Ismeri az állattenyésztés természettudományi, biológiai alapjait.

Ismeri az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi előírásait, az emberi egészséggel kapcsolatos releváns ismereteket.

Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-előállítás jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét.

Ismeri a korszerű tenyésztési, állattartási, szaporítási és takarmányozási technológiákat.

b) képességei

Képes az innovációs folyamatokban történő alkotó részvételre.

Tevékenysége teljes kapcsolatrendszerében képes a szakhatóságokkal és a szakmapolitikát képviselő szervezetekkel történő kommunikációra.

Ismeretei alkalmazásával magas szinten képes komplex technológiai rendszerek adaptálására.

Képes az árutermelő állattartás, az állattenyésztés kutatásfejlesztési feladatai ellátására, valamint a szaktanácsadás koordinációjára.

Képes a szakterületéhez kapcsolódó vidékfejlesztési feladatok ellátására.

Képes a hatályos közösségi és nemzeti támogatási rendeletek értelmezésére és alkalmazására.

Fogékony a fenntartható, környezetkímélő módszerek alkalmazására.

Elvárja az együttműködést, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladataiban is megjeleníti azt.

Megszerzett magas szintű állattenyésztési szakmai ismeretei alapján felismeri a problémákat és azok megoldására törekszik.

Önállóan választja ki az alkalmazott tartási, takarmányozási technológiákat.

Szakmai felelősségtudattal, önállóan dönt munkaszervezési és feladat-kijelölési esetekben.

Felelősséget vállal az általa irányított beosztottak tevékenységének eredményeiért.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

állattenyésztő mérnöki szakmai ismeretek (takarmánygazdálkodás, takarmánynövény termesztés, gyephasznosítás, állattenyésztési biotechnológia, speciális állattenyésztés, tenyésztésszervezés, tenyésztési programok, legeltetéses állattartás, állattartási technológiák, szaporodásbiológia, járványvédelem, állatvédelem és állategészségügyi igazgatás, állattartó telepek tervezése, építése és üzemeltetése, tejfeldolgozás, húsfeldolgozás, élelmiszer-minőség és -biztonság, élelmiszerlánc-biztonság, ágazati ökonómia, élelmiszer-marketing, humánerőforrás-management) 30-46 kredit;

<p class="rtejustify>választás szerinti szakmai ismeretek (ökologikus állattenyésztés, állatfajok szaporításának speciális kérdései, állati termék minősítésének módszere, társ- és hobbiállat tenyésztése, haltenyésztés és akvarisztika, sportlótenyésztés-lovassportszervezés) 28-36 kredit.

9.2.    Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat időtartama legalább négy hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit a természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 

Letölthető dokumentumok: