Ökológiai gazdálkodási mérnök MSc

A SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos képzésnek mintegy 20 éves hagyománya van. Az ökológiai gazdálkodás egy komplex gazdálkodási forma, amely a biztonságos, szermaradvány-mentes termékek előállítása mellett, a környezet és a természet megóvására kiemelt hangsúlyt fektet.

Az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak képzés célja, hogy a szakon diplomát szerző szakemberek megfelelő specifikus ökogazdálkodási szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, képesek legyenek a gazdálkodási tevékenység és a gazdaság mérnöki színvonalú tervezésére, kivitelezésére és működtetésére, a felmerülő problémák tudományos igényű megközelítésére, a meglévő gazdálkodási gyakorlat ökológiai gazdálkodásra történő átállítására.

A képzés széles spektrumú és diverz. Az ismeretek elmélyítését szolgáló néhány tantárgy: Ökológia; Termőhelybiztonság; Települési ismeretek; Ökogyep-gazdálkodás-, Ökoállattartás-, Ökokertészet-, Ökonövény-termesztés - tervezés, átállás, megvalósítás; Ökoméhészet; Ökogazdálkodás épületei, műszaki infrastruktúrája; Ökológiai birtoktervezés; Élelmiszerbiztonság és ökotermék feldolgozás alapjai; Ökotermékek marketingje és értékesítése.

A képzési struktúrának fontos eleme, hogy a képzés végére minden hallgatónak ki kell alakítania egy ökológiai gazdaság komplex tervét, egyénre szabott, a négy félév során folyamatosan fejlesztett projektterv keretében, az egyes tárgyak megfelelő időben történő teljesítésével, az elsajátított tudás felszínen tartásával és az ismeretanyag állandó visszacsatolásával.

A szakon sikeresen államvizsgázó hallgatókat okleveles ökológiai gazdálkodási mérnöki diplomával bocsátjuk el, azok számára pedig, akik tudományos pályára készülnek a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar négy doktori iskolája nyújt továbblépési lehetőséget.

Várjuk olyan

·         érdeklődő,

·         gyakorlati érzékkel rendelkező,

·         a szakma iránt elhivatott hallgatók jelentkezését,

akik szeretnének mélyebb ismerteket, végzettséget szerezni az ökológiai gazdálkodás terén.

Szakgondozó: Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet

 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

szakképzettség: okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit

7.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett ökológiai gazdálkodási mérnökök képzése, akik ismerik és hatékonyan érvényesítik az ökológia gazdálkodás elveit és előírásait, az egészséget meghatározó tényezők hatásrendszerét, valamint szintetizálóan alkalmazzák az ökogazdálkodási, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismereteket a komplex ökológiai gazdaság, illetve specifikus termelési folyamatainak tervezése, megvalósítása, fejlesztése, menedzselése és ellenőrzése során. Alkalmasak az ökológiai gazdálkodás területén folyó tudományos munkába bekapcsolódni, együttműködni más szak- és tudományterületek képviselőivel az ökogazdálkodással kapcsolatos problémák megoldási javaslatainak kidolgozásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. Az ökológiai gazdálkodási mérnök

a) tudása

Ismeri az ökológiai gazdálkodás és a rokon szakterületek közötti releváns összefüggéseket, az ökológiai gazdálkodás, a környezet- és természetvédelem, valamint az egészségtudomány, az élelmiszerlánc-biztonság közötti kölcsönhatásokat.

Ismeri az ökológiai gazdálkodás komplex modellszemléletét, jogszabályi környezetét, környezeti, társadalmi, szociális és egészségtudományi beágyazottságát, összefüggéseit hazai és nemzetközi kitekintésben.

Részletesen ismeri a komplex ökológiai gazdaság tervezési és megvalósítási módszereit, szabályait, műszaki és ökonómiai vonatkozásait, valamint a projektmunka sajátosságait.

Ismeri az ökológiai gazdálkodás specifikus kutatási és fejlesztési területeit, módszereit, technikáit, valamint eredményeit.

Gyakorlati oldalról ismeri az ökológiai gazdálkodás komplexitását, szerveződését, adott környezeti és gazdasági körülmények között, szakmai irányítását, menedzselését, valamint a kutatási, fejlesztési és probléma-megoldási lehetőségeket.

b) képességei

Képes az ökológiai gazdálkodás specifikus termesztés- és tartástechnológiai szakmai ismereteinek szintetizálására, egymásra építésére, a kölcsönhatások kialakítására, az alkalmazható módszerek és technikák gyakorlati alkalmazására és megszervezésére, az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésével.

Képes komplex ökológiai gazdaság birtoktervezésére, fejlesztésére, menedzselésére különböző környezeti, gazdálkodási és gazdasági feltételek mellett, érvényesítve az egészség szempontjait is.

Képes fejlesztési, kutatási és projektmunkák programjainak megfogalmazására és ezekbe történő bekapcsolódásra.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.

Elkötelezett az ökológiai gazdálkodás szellemisége, filozófiája a környezetvédelem, a természetvédelem és a fenntartható mezőgazdálkodás élelmiszerlánc biztonság és egészség szempontjait is érvényesítő törekvései iránt, és ezt a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is hitelesen, korrekten közvetíti.

Elkötelezett az ökológiai gazdálkodástervezési, gazdálkodási és ellenőrzési feladatainak korrekt, szakmailag megalapozott és etikus megoldásai mellett.

Fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása.

Törekszik arra, hogy az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseket, tervezési feladatokat, kutatási programokat más szak- és tudományterületek képviselőivel együttműködve dolgozza ki és valósítsa meg.

Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos aktuális szabályozásokat önállóan nyomon követi, értelmezi és a tervezési, gazdálkodási gyakorlatban alkalmazza.

A gazdálkodás irányítása során önállóan, legjobb szakmai tudása alapján dönt az ökológiai gazdálkodás szakmai kihívásainak megoldásában, vállalva döntéseinek következményét.

Nagyfokú önállósággal, körültekintéssel és felelősségtudattal végzi el az ökológiai gazdálkodást érintő tervezési, kutatási és szaktanácsadási feladatokat.

Felelősséget érez az ökológiai gazdálkodás szerepének társadalmi és szakmai megítélésében, hitelességének a megőrzésében és az emberi egészség értékeinek képviseletében.

Egyenrangú partner a szakmai és szakterületek közötti kooperációban, a szakemberekkel történő együttműködésben.

természettudományos ismeretek (ökológia, génmegőrzés, természetvédelem, termőhelybiztonság, biometria, kutatásmódszertan) 15-22 kredit;

jogi ismeretek (támogatási rendszerek, ökológiai gazdálkodás szabályozása) 4-8 kredit;

társadalomtudományi ismeretek (marketing, mezőgazdasági szaktanácsadás) 5-10 kredit;

természettudományos ismeretek 30 kredit;

gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.