Növénytani és Ökofiziológiai Intézet (NÖFI)

Intézet honlapja: http://nofi.mkk.szie.hu/

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

 • Növénytani Tanszék
 • Növényélettani és Ökológiai Tanszék
 • MTA Növényökológiai Kutatócsoport

Intézetigazgató:

Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár, intézetigazgató, kutatócsoport-vezető
tel.: (+36)28 522-000 /1765, E-mail: nagy.zoltan@mkk.szie.hu

Az intézet bemutatása:

A jelenlegi Intézet jogelődje, a Növénytani Tanszék 1929-ben alakult a Magyar Királyi Tudományegyetem részeként. 1952 és 1958 között a Tanszék Gödöllőre költözött és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának részévé vált. Ma a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának része. Az Intézet küldetése a növénytan, növényökológia és növényélettan graduális és posztgraduális szintű oktatása; a SZIE növénytani, növényökológiai és növényökofiziológiai doktori (PhD) képzésének végzése; a három intézeti diszciplína, valamint a környezet- és természetvédelem alap- és alkalmazott kutatása, szaktanácsadás; A SZIE Biológiai Doktori Iskola, az MTA Tanszéki Növénytani és Növényökológiai Kutatócsoport, az országos és nemzetközi értékeket képviselő intézeti herbáriumgyűjtemény, botanikus kert botanikai szakkönyvtár, valamint a „Globális Klímaváltozás-Növényzet” long-term kísérletes növényökológiai kutatóállomás fenntartása, megőrzése, illetve működtetése; a fél évszázada évente rendszeresen megjelenő intézeti kiadvány gondozása.

Kutatási témák:

 • Fátlan növénytársulások szünfiziológiai folyamatainak térbeli léptékfüggése

Kutatásainkkal a növényi szünfiziológiát, mint diszciplinát kívánjuk megalapozni. Munkánkban különböző fajkészletű, térbeli mintázatú, vegetáció-dinamikájú, fiziognómiájú és architektúrájú természetes, gyep- és ruderális társulás azonos térléptékű, szünfiziológiai és szünfenetikai - párhuzamos - vizsgálatát végezzük. Vizsgálatainkkal az alábbi fő kérdéseket kívánjuk megválaszolni: 1) Mekkora a szünfiziológiai minimum area az egyes növénytársulásoknál? 2) Van-e összefüggés a cönológiai és a szünfiziológiai minimum area között. 3) Hogyan hatnak a szünbotanikai, cönológiai viszonyok az adott állományok élettani paramétereire? 4) A térben és időben változó cönológiai viszonyok hogyan befolyásolják a társulásfiziológiai folyamatokat?

 • A globális klímaváltozás növényökológiai hatása

A kutatás célja az emelkedő légköri CO2-koncentráció és léghőmérséklet hosszú távú növényökológiai hatásainak megismerése jellegzetes Kárpát-medencei természetes vegetáció (lösz- és homokpusztagyep), termesztett és gyomnövény, valamint fafajok példáján, illetve a kiszáradástűrő növények fő típusain. A vizsgálatok a vegetáció szerkezetének és ökológiai folyamatainak, ill. a vegetáció és növények ökofiziológiájának, produkciója mennyiségének és minőségének vizsgálatára terjednek ki.

 • A növényi kiszáradástűrés ökofiziológiája (trópusi ökofiziológia)

Munkánk célja az ún. kiszáradástűrő növények (DT) kiszáradási és újraéledési folyamatainak jellemzése elsősorban trópusi kriptogám és virágos homoiochlorophyllous (HDT) és poikilochlorophyllous (PDT) növényeken; az új kiszáradástűrési stratégia, a PDT mechanizmus részleteinek feltárása; a HDT és PDT stratégiák ökológiai szerepének tisztázása.

 • A Kárpát-medence és egyéb földrajzi tájak flórájának és vegetációjának kutatása

A hazai és külföldi (mérsékelt övi, mediterrán és trópusi) területek flórájának és vegetációjának kutatása. A hazai flórában főként a harasztok és a virágos növények kutatása dominál. Külön kiemelt helyen szerepelnek a vízi területek, nedves térszínek és a gyeptársulások vizsgálatai.

Szakmai kapcsolatok:

 • MTA ÖBKI
 • MTA TAKI
 • Biological Dept., Hatherley Laboratories, University of Exeter (UK)
 • Botanical Institute II, University of Karlsruhe (D)
 • Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh (UK)
 • Department of Molecular and Cellular Biology, University of Cape Town (SA)
 • Deptartment of Botany, Bareilly College, Bareilly, Lucknow, India
 • Division of Plant Sciences, University of Missouri (USA)
 • Institute of Agrometeorology and Environmental Analysis for Agriculture CNR-IATA, Firenze (I)
 • Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, Republic of China
 • Institute of Botany, University of Innsbruck (A)
 • Instituto de Recursos Naturales Agrobiologia de Salamanca, Salamanca (E)