Bizonyossá vált, hogy az Árpád-kor végi klímarosszabbodás idején elhagyták az alacsonyabban fekvő településeket

A Szent István Egyetem MKK TTI Természetvédelmi Tanszék oktatója és doktori hallgatói is tagjai annak a hazai interdiszciplináris kutatócsoportnak, melynek a kis jégkorszak regionális hatásairól készült elemzését a negyedidőszaki kutatás vezető folyóirata, a Quaternary Science Reviews közölte. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379116306783

A nyolc szerző négy intézményt és ugyanennyi tudományterületet képvisel (tájökológia, természetföldrajz, régészet, történelem). Dolgozatuk a Debrecentől nyugatra elterülő tiszántúli táj településállományának 13. század végi átalakulásával foglalkozott, azt a környezeti kihívásokra adott társadalmi válaszként értelmezve. Az eredményeik arra utalnak, hogy egyértelmű kapcsolat állt fenn a klímaváltozás, a mikrodomborzati és az agro-ökológiai adottságok, mint magyarázó tényezők, valamint a településállomány stabilitása, mint eredménytényező között. A település-elhagyás zónájában a régészeti lelőhelyek tengerszint feletti magassági átlaga a szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a stabil településállományú zónában. Emellett még a stabil településállományú zónán belül is a késő középkori (14–16. század) lelőhelyállomány magasabban helyezkedett el, mint az Árpád-kori (11–13. század). A településhálózat átalakulását és a népesség térbeli elhelyezkedésének változását tükrözi a régió kolostorhálózatának gyökeres átalakulása, az Árpád-kori kolostorok teljes eltűnése is. Ezek az eredmények nemcsak azt igazolják, hogy a településterület mérete lényegesen zsugorodott, hanem azt is, hogy a kis jégkorszak kezdeti fázisában a népesség a magasabban fekvő térszínekre húzódott.

Szignifikáns eltérést sikerült kimutatni a stabil településállományú, az elhagyott és a lakatlan zónák között a talajadottságok szempontjából is. A jó és kiváló agro-ökológiai adottságú területek aránya 1,5-2-szer nagyobbnak bizonyult a stabil településállományú zónában, mint az elhagyott és a lakatlan zónákban. A különbségek arra utalnak, hogy agro-ökológiai alkalmasság az Árpád-kori megtelepülők számára nem bírt olyan fontossággal, mint a késő középkoriak számára. Ezek az eredmények hozzájárulhatnak annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy miért válhattak szinte teljesen lakatlanná a kis jégkorszak első fázisában az árvíznek kitett és viszonylag gyenge agro-ökológiai adottságú síkvidéki területek.

A vizsgálat utolsó szakasza abból a feltevésből indult ki, hogy ha a hidro-klimatikus változások az árterek kiterjedésének és elöntési szintjeinek növekedéséhez vezettek, akkor ez a növényzet összetételében is változást okozott. Növényi makrofosszíliák élőhely-klasszifikációs és statisztikai elemzése azt igazolja, hogy a nedves élőhely igényű fajok aránya a késő Árpád-korban (13. század második fele) a kora Árpád-korhoz képest szignifikánsan emelkedett. A gabonamaradványokat tekintve megnőtt a nedves és hűvös környezeti feltételeket leginkább toleráló rozs aránya.

A rekonstruált változások a településállomány térbeli mintázatában és a növényi maradványok összetételében a táj strukturális átalakulására utalnak. Az elemeiben ekkor megjelenő és a kis jégkorszak időszakában kialakuló táji kompozíció egészen a 19. századi modernizációig meghatározó maradt a térségben.

 

Zonal assessment of environmental driven settlement abandonment in the Trans-Tisza region (Central Europe) during the early phase of the Little Ice Age

Zsolt Pinke1, László Ferenczi2, Beatrix F. Romhányi3, Gyula Gábris4, József Laszlovszky2, Zoltán Mravcsik1, Patricia Pósa1, Ferenc Gyulai1

1 Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

2 CEU, Medievisztika Tanszék

3 Károli Gáspár Református Egyetem, Medievisztika Tanszék

4 ELTE, Természetföldrajzi Tanszék