Szakkollégiumok

A szakkollégiumok olyan felsőoktatási öntevékeny csoportok, amelyek a kollégium tagjainak megteremtik a nemzetközi szinten is magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet, valamint célul tűzik ki a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elősegítését.


Állattenyésztési Szakkollégium

Elérhetősége:
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet, Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállattenyésztési Tanszék
2103 Gödöllő Páter K. u. 1.,
Tel.: 06-28/522-000 - 1636 mellék Fax: 06-28/410-804
Kapcsolattartó: Dr. Kovács-Weber Mária

A Szent István Egyetem Állattenyésztési Szakkollégiuma 2003-ban kezdte meg működését Gödöllőn, amelynek során az alapító tagok – hallgatók és Ph.D. hallgatók egyaránt az akkori igények alapján meghatározták a szakkollégium működésének céljait. A szakkollégium fenntartó intézménye a Szent István Egyetem - Gödöllői Kollégiumok, ugyanakkor tevékenysége szorosan összefonódik a SZIE Állattenyésztés-tudományi Intézetével, az alapító tagok személye alapján elsősorban az Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállattenyésztési Tanszékkel is.

A szakkollégiumunk működtetésével célunk magas színvonalú szakmai képzést folytatni, amely közösségformáló, autonóm módon neveli ki a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiséget. Ezzel szeretnénk felkelteni a kiemelkedő képességű és magas szintű érdeklődést mutató hallgatók érdeklődését, és ezáltal megkönnyíteni az esetleges szakirány, illetve szak- és diplomadolgozat témaválasztást, továbbá az állattenyésztés és annak határterületeinek átfogóbb megismerését. Mindezt a tananyagon kívüli ismeretek közlésével, továbbá gyakorlatias, a szakmai életben valóban alkalmazható tudásanyag átadásával, szakmai tapasztalatok megosztásával igyekszünk teljesíteni a SZIE különböző diszciplínákat képviselő tanszékeinek segítségével, a közöttük ezáltal is létrejövő együttműködés erősítésével.

A működés azonban a tagok belső motivációira, az ebből adódó öntevékenységére alapul. A szakmai munka pedig az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes együttműködésben folyik.

A Szakkollégium keretein belül előadássorozatokat (könyvbemutatót, próba-TDK-t), ezekhez kapcsolódóan tanulmányutakat szervezünk, amelyben teret kap minden olyan téma, amely iránt hallgatói igény merül fel, továbbá amely témák az oktatók által megítélt módon is újdonságtartalommal bírnak.

A szakkollégium – tevékenységének részeként – nyitott külső személyek számára, mind az oktatás-kutatás területén, mind pedig rendezvények formájában.

Terveink között szerepel, hogy szakkollégiumunk szervezetten is kapcsolatot tartson a kollégium végzett tagjaival, továbbá célunk, hogy a szakkollégium közösen meghatározott formákban a jövőben működjön együtt a többi szakkollégiummal.


Festetics Imre Mezőgazdasági Biotechnológia Szakkollégium

A Festetics Imre Mezőgazdasági Biotechnológia Szakkollégium a Festetics Imre Molekuláris Biológia Diákkör tevékenységét folytatja. A névadó Festetics Imre a magyar mezőgazdasági oktatás történetében kiemelkedő Gorgikont megszervező Festetics György testvére volt. A főúri család birtokain már a XIX. század első felében európai színvonalú törzskönyveket vezettek. Az Országos Levéltárban megtalálhatóak azok a juh- és lótenyésztési, méhészeti, növénytermesztési, növényhonosítási kísérletekről szóló feljegyzések, amelyek alapján Festetics Imre 1819-ben megjelentette „a természet genetikai törvényeiről” (Genetische Gezetze der Natur) kialakított nézeteit. A „genetische” szó alkalmazása azért meglepő, mert az öröklődéssel foglalkozó tudományterületet csak majdnem 100 évvel később nevezték el genetikának, a többi következtetése meg azért, mert Mendelt évtizedekkel megelőzve leírta például a hasadás törvényét: „a nagyszülők azon tulajdonságai, amelyek különböznek utódaik tulajdonságaitól, ismét megjelennek a következő nemzedékekben”. Festetics Imre megfigyelései a saját korában nem keltettek visszhangot, csak 1988-ban születésének 225-ik évfordulója alkalmából olvashattunk magyar nyelven először Szabó T. Attila és Pozsik Lajos cikkében arról, hogy a magyar genetika születése Festetics Imre nevéhez fűződik.

A Genetika és Biotechnológiai Intézet hivatásának tekinti, hogy a genetika, mezőgazdasági biotechnológia tudomány és a kapcsolódó tudományterületek eredményeit, felfedezéseit, alkalmazási lehetőségeit necsak az egyetemi órákon a hallgatókkal, hanem más fórumokon is minél szélesebb körben ismertesse. Ilyen lehetőséget jelentenek a SZIE szakkollégiumok is, amelyeken más szakok nem hallgatói is résztvehetnek.

A Festetics Imre Molekuláris Biológia Diákkör több éven keresztül működött Dr. Galli Zsolt szervezésében, aki először PhD hllgatóként, majd az intézet munkatársaként, elismert kutatókat, doktorandusz hallgatókat hívott meg a kollégiumba előadásokat tartani. Változatos módszertani, elméleti témákról, aktuális kutatási eredményekről szóltak ezek a bemutatkozások. Álljon itt néhány cím a teljesség igénye nélkül a tematikai gazdagság illusztrálásra:

 • Cukorbeteg növények előállítása egy szignálmetabolit segítségével
 • Stressztényezők vizsgálata gabonafélék mikrospóra tenyészetében
 • Kazein-típusok gyakorisági értékének vizsgálata tejelő magyar kecskefajták populációiban
 • A kígyómérgek hatásmechanizmusa molekuláris alapon
 • Paprika géntérképezés
 • Transzgénikus állatok előállítása
 • Pozícionális klónozás
 • Archeogenetika
 • Markergén-mentes növénytranszformáció

A hagyományokra építve ebben a szellemben kívánjuk szervezni a Festetics Imre Mezőgazdasági Biotechnológia Szakkollégium programját a 2011/2012-es tanévben. Előzetes terveink szerint a Genetika és Biotechnológiai Intézet, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet, a Gabonakutató Intézet (Szeged), az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet munkatársait, doktoranduszait hívjuk meg előadóként a szakkollégiumi estekre. Az aktuális és részletes programot a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, illetve a Genetika és Biotechnológiai Intézet honlapján is fogjuk hirdetni.


Halászati és Horgászati Szakkollégium

Elérhetősége:
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllő Páter K. u. 1.,
Tel.: 06-28-522-000/2319-es mellék Fax: 06-28-522-927
Kapcsolattartó: Dr. Bokor Zoltán

A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium alapvető célja, hogy a graduális képzés során megszerezhető halászattal, horgászattal és tágabban a halgazdálkodással-haltenyésztéssel összefüggő ismeretanyagot olyan gyakorlatorientált tudásanyaggal bővítse tagjai számára, melynek megszerzése a kötelező és választható tantárgyak keretében korlátokba ütközik. Célja továbbá, hogy a kiemelkedően tehetséges hallgatók az érdeklődési területüknek megfelelő területen végzendő gyakorlati vagy tudományos munkához nélkülözhetetlen speciális tudásanyagot is megszerezhessék.

Ezen elvek figyelembevételével a Szakkollégium minden évben, egy tanulmányút megszervezésével kívánja az Egyetemen megszerezhető alapos elméleti tudást kiegészíteni speciális, csak helyszíni szemlével megszerezhető gyakorlati tapasztalatokkal, melyek hozzásegítik a Tagságot egy olyan ismeretanyag elsajátításához, mely az országban a jelenlegi képzési rendszerben kiemeli diákjainkat a többi egyetem hallgatói közül.

A Szakkollégium félévenként 1-2 előadást szervez, napjaink jelentős szakterületi kérdéseit vagy a Tagság igényeit figyelembevéve. Az előadások jelentős részét nem feltétlenül és kizárólag az Egyetemünkön oktató munkatársak segítségével rendezzük, hanem, ahogy a céljaink között is szerepel, a gyakorlati élet (vállalkozások, hatóságok, hivatalok) prominens képviselőit is bevonjuk az előadásokba.

Rendszeresen lehetőséget biztosítunk Tagságunk számára, hogy a különböző szakmai rendezvényekre is eljussanak (pl. Gödöllői Halászati-Horgászati Szakember Találkozó, FEHOVA, HAKI napok stb.), ahol naprakész információt gyűjthetnek a szakterület releváns szakembereitől, megismerkedhetnek az ágazat legfrissebb trendjeivel, legújabb kutatási és fejlesztési irányvonalaival.

A Szakkollégium szoros együttműködést ápol az SZIE Halgazdálkodási Tanszékével, így a kiemelkedő tehetségeknek lehetősége nyílik az elsajátított tudással a Tanszék K+F projektjeiben szervesen részt venni. Így a tagok egy piacorientált, a vállalkozások által igényelt többlet tudással szerezhetnek diplomát.

Természetesen a Szakkollégium tagjai időnként cserélődnek, de éveken át egy összetartó, egymást segítő csoporttá kovácsolódnak a rendezvények alatt, mely elengedhetetlen mind az egyetemi időszak, mind pedig az azt követő szakmai életpálya folyamán.


Kertészeti Szakkollégium

Elérhetősége:
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Kertészeti Technológiai Intézet
2100 Gödöllő Páter K. u. 1

A Szent István Egyetem Kertészeti Szakkollégiuma 2006. március 29-én tartotta alakuló gyűlését Gödöllőn, amelynek során az alapító tagok aláírásukkal elfogadták az alapszabályzatot. A szakkollégium fenntartó intézménye a Szent István Egyetem, Gödöllői Kollégiumok, ugyanakkor szoros együttműködésben tevékenykedik a SZIE Kertészeti Technológiai Intézetével is.

A Kertészeti Szakkollégium megalakulásakor a következő célokat tűzte ki: 

 • hallgatók érdeklődésének felkeltése, és ezáltal az esetleges szakirány választás megkönnyítése.
 • Tananyagon kívüli ismeretek közlése.
 • Kiemelkedő képességű és magas szintű érdeklődést mutató hallgatók tehetséggondozása.
 • kertészeti témák komplexebb megismerése a kapcsolódó tudományokkal együtt.
 • Gyakorlatias, a szakmai életben valóban alkalmazható tudásanyag átadása, szakmai tapasztalatok megosztása. 
 • Különböző diszciplínákat képviselő tanszékek közötti együttműködés erősítése.
 • Kollégiumi hallgatók közösségi életének erősítése.
 • Megfelelő alternatíva biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére.

Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium

A Szent István Egyetem Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégiumunk tudományos műhelyként működik, ahol a hallgatók számára lehetőség adódik az egyes környezet- és természetvédelmi témák alaposabb megismerésére, az egyetemi oktatás keretein belül elsajátított tudás fejlesztésére, kiterjesztésére, valamint nem utolsó sorban részese lenni egy vidám és lelkes kis csapatnak.

Műhelymunkáink során meghívott előadók, saját szakkollégistáink vagy diplomatervesek és Tudományos Diákköri Konferenciára készülő hallgatók ismertetik a témával kapcsolatos álláspontjukat, amit később szabadabb keretek között megvitatunk.

Célunk, hogy ne csak a kollégiumban élő, hanem a szakkollégiumon kívüli hallgatókat is tájékoztassuk, felhívjuk figyelmüket az őket érintő környezeti- és természetvédelmi problémákra és azok megoldási lehetőségeire. A szakkollégiumi előadássorozaton volt már szó Élelmiszerpazarlásról, natúrkozmetikumokról, fogyasztói társadalomról, környezetbarát tisztítószerekről, a tiszai szemétgyűjtés kalandjairól, de szerveztünk már ruhacsereberét és vitaestet is. Az előadások tárháza szinte kimeríthetetlen, a vezetőségünk igyekszik minden évben új előadókat meghívni, vagy régi előadókat más témával szerepeltetni. Arra is figyelünk, hogy olyan témákat válasszunk és olyan formában, ami tagjainkat leginkább érdekli.

A szakkollégium feladatai közé tartozik az is, hogy felkarolja a Tudományos Diákköri Konferenciákra, és diplomavédésre készülő, természet- és környezetvédelem iránt érdeklődő hallgatókat, számukra szakmai segítségnyújtást biztosítson. Ehhez hozzájárul, hogy aktív tagjainknak igazolást adunk, ami rengeteg plusz pontot jelent a pályázatoknál, de még a kollégiumi felvételinél is.

A Környezetvédelmi Szakkollégium úgymond jobb keze a GATE Zöld Klub Egyesületnek. Közösen szervezünk különböző környezeti nevelési programokat és persze az evés- ivás sem maradhat ki a sorból.

Minden érdeklődőt, diplomatervest, TDK hallgatót, kollégistát, egyetemistát szeretettel várunk! A programok részleteiről az egyetemi és kollégiumi hirdetőfelületeken kihelyezett plakátokról, valamint a SZIE Környezetvédelmi Szakkollégium és a GATE Zöld Klub Egyesület közös hirdetőtábláján (B kollégium, porta melletti stúdió falán) és Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi-Z%C3%B6ld-Szakkoll%C3%A9gium-296849880340237/) lehet informálódni.


Munka- és Pályatanácsadó Szakkollégium

A munkavállalási tanácsadói képzés Magyarországon a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, a mai Szent István Egyetemen indult 1992-ben, melynek célja elsősorban a munkaerőpiaci beilleszkedés támogatását elősegítő szakemberek képzése volt.

A felsőoktatás átalakítását követően (Bologna rendszer) a tanácsadói szak is átstrukturálódott, immáron az andragógia alapszak egyik szakirányává vált, ugyanakkor 2009-ben elindulhatott az emberi erőforrás tanácsadó mester szakos képzés is. E képzések célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában illetve az iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre.

A Munka - pályatanácsadó Szakkollégium létrehozásának fő célja, hogy a munkavállalási és emberi erőforrás tanácsadó hallgatók számára az egyetemi tanórákon túl szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson, erősítse a szakmai identitást, valamint összetartó közösséget hozzon létre.

Ennek részeként lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elmélyítésére és az elképzelések kibontakoztatására: szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi, elméleti és gyakorlati kutatásokat szervez és vesz részt, és törekszik arra, hogy tagjai társadalmi érzékenységét elmélyítse.

A Munka - pályatanácsadó Szakkollégium célkitűzései:

 • a munka- és pályatanácsadást támogató kutatások, módszerek fejlesztése;
 • az egyéni életminőség kialakítását és/vagy a közösség szerveződését, működését támogató szakemberek (tanácsadók, szervezők) számára szakmai fórumok teremtése és működtetése;
 • a Szakkollégium célját szolgáló tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek előállítása és forgalmazása.
 • a humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások, tudományos célkitűzések továbbvitele és fejlesztése;
 • képzések és a munkaerő piac igényeinek összehangolása Európai Unió követelményeinek megfelelően;
 • olyan fejlesztő eszközök, módszerek alkalmazása, amelyek a célcsoport igényeihez igazodva javítják a versenyképességet a munkaerő-piacon

 A Szakkollégium tevékenységéhez bárki szabadon csatlakozhat.

 A Szakkollégium elérhetősége:
Szent István Egyetem Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Pályatervezési Tanszék
e-mail: Palyatervezesi.Tanszek@gtk.szie.hu
Kapcsolattartó: Dr. Szilágyi Klára és dr. Suhajda Csilla Judit


Gödöllői Vadászati Szakkollégium

A Gödöllői Vadászati Szakkollégium diákszervezet lassan egy évtizedes múltra tekint vissza. 2001 tavaszán egy gödöllői szalonkázás során, Galbavi József hivatásos vadász indítványozására vetődött fel egy olyan szervezet életrehívása, mely összefogja a vadászó egyetemistákat. Hajas Péter Pál, Kemény Ákos, Lázár Viktor és társainak szervezésében megalakult a Szalonka kör, mely nem sokkal később a Gödöllői Vadászati Szakkollégium nevet vette fel, de jelképének meghagyta az „úri madarat” azaz az erdei szalonkát. Szintén az alapítók és a Gödöllői Vadászati Szakkollégium nevéhez kötődik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Vadászati Vetélkedőjének megszervezése. A szakkollégium, hogy a diákság érdeklődése megmaradjon, növekedjen e nemes mesterség iránt, 2009-ben szerveződött újjá Dévai Atilla vezetésével és azóta is folyamatosan fejlődik.

A Gödöllői Vadászati Szakkollégium céljainak tekinti, a szakmai alapok átadását, a szakavatott szem látókörének szélesítését, a magyar vadászetikai hagyományok megőrzését, ápolását, továbbadását, mind a hazai, mind külföldi szakirányú szervezetekkel való kapcsolat felvételét, javítását és megtartását. Az előadókkal való megismerkedésre, szakmai kapcsolatok létesítésére, elméleti tapasztalatok gyakorlatban való elsajátítására programjaink adnak lehetőséget.

Programjaink megpróbálják átfogni a Magyar vadászati kultúrkört és mindennemű elméleti és gyakorlati lehetőséget megadni a tagjainknak hogy elméleti tudásuk bővítsék és azt gyakorlatban is próbára tehessék. A vadászetikai előadás-gyakorlati programoktól elkezdve a vadászkürtoktatáson, tanvadászatokon át a les építésig bezárólag tervezünk és szervezünk programokat.

Ízelítő a 2011 őszétől szervezett programjainkból: Retriveres vizimunka terepi bemutató, agarász bemutató, terepi nyúl becslés, előadás vadász íróinkról szarvasbőgés-vadhívás, részvétel a Gödöllői Vadásznapon, vadászíjász oktatás stb…

Amennyiben Szakkollégiumunk tagja szeretnél lenni, ajánlom figyelmedbe további információkért weboldalunkat!

Web: www.gvszk.szie.hu
E-mail:  vadaszszakkoli@gmail.com


Vidékfejlesztési Szakkollégium

Vidékfejlesztési Szakkollégium hivatalos honlapja elérhető: http://szievfszk.hu/