Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018

FELHÍVÁS

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2018/2019. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév időtartamára.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

2. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.

3. A 2018/2019. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható.

4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben, azaz a 2018/2019. tanév első félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is ezen ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben, azaz a 2018/2019. tanév második félévében folytatja.

5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző, e) pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a továbbiakban nem folyósítható; az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján azonban nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyer (az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként);

6. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

7. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat lenyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatot a hallgatók a saját karuk Dékáni Hivatalába nyújthatják be egy példányban, melynek határidejét a karok határozzák meg.

A karok a benyújtott pályázatokat rangsorolják és további ügyintézésre, 2018. július 16-ig megküldik az Oktatási Ügyek Osztálya részére.

 

A SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán 11-en részesülhetnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a 2018/2019-es tanévben azon hallgatók közül, akik az előző tanév során

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, és
  • szakmai területen is kimagaslóan teljesítettek.

A pályázatok elbírálása és pontozása

Az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat III/4. melléklete, a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzatának nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó 16. §-a alapján történik a pályázatok elbírálása, valamint az MKK pontozási rendszere alapján a pontozása.

Tanulmányi teljesítmény értékelése

Tanulmányi teljesítmény a hallgató utolsó két aktív félévi súlyozott tanulmányi átlagából számítható, annak egyszerű számtani átlagával. Amennyiben a hallgató utolsó két félévéből az egyik szakmai gyakorlati félév, az azt megelőző aktív félév átlagát kell helyette figyelembe venni. Ha a két utolsó aktív félév átlaga nem éri el a 4,50 tanulmányi átlagot, a hallgató köztársasági ösztöndíjban nem részesülhet.

Nyelvvizsga

A nyelvvizsga időkorlát nélkül beszámítható.

Szakmai tevékenység értékelése

  • Szakmai tevékenységet bizonyító dokumentumoknál és igazolásoknál csak azok vehetők figyelembe, melyek a megelőző tanévben születtek.
  • A dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a pályázati űrlapon szereplő mely tevékenységet igazolja.
  • Minden jogcímért csak egyszer adható pont.

Közéleti, sport és egyéb tevékenység értékelése

  • Közéleti, sport és egyéb tevékenységet bizonyító dokumentumoknál és igazolásoknál csak azok vehetők figyelembe, melyek a megelőző tanévben születtek.
  • A dokumentumon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a pályázati űrlapon szereplő mely tevékenységet igazolja.
  • Minden jogcímért csak egyszer adható pont.

A pályázatot az alábbi helyen lehet benyújtani (egy példányban): MKK Dékáni Hivatal

Benyújtási határidő: 2018. június 22. péntek 12 óra (hiánypótlás nem lehetséges)

Eredmények közzététele: 2018. július 4.

Fellebbezési határidő: 2018. július 9. 12 óra

Végleges rangsor közzététele: 2018. július 13.

A pályázat mellékletei:

  • pályázati űrlap (kitöltve és aláírva), mely letölthető a kari honlapról: http://mkk.szie.hu/osztondijak
  • a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok és igazolások

A nyertesek számára a 2018/2019-es ünnepélyes tanévnyitón kerülnek átadásra a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozó oklevelek.