Ösztöndíj lehetőség hallgatóknak és kutatóknak

Többféle ösztöndíjlehetőséget hirdet a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai Professzúra és Alapítvány hallgatók és kutatók számára

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány a magyar hidrogeológia fejlesztésére és a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítésének elősegítésére jött létre (http://tothprofesszura.elte.hu/). Az Alapítvány támogatásával a Professzúra az alábbi pályázatokat hirdeti meg a 2020. évre vonatkozóan, melyeket e-mailben: a hidrogeologia@tothprofesszura.elte.hu címre lehet benyújtani.

1) Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak

„Felszín alatti vizek, földalatti szállítószalagok”

Cél: A Tóth-féle modern hidrogeológia megismertetése a nagyközönséggel, az egyetemisták közreműködésével. Az előadás során a Professzúra és az ELTE kapcsolódó képzéseinek a bemutatása.

Pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem hallgatói (MSc és PhD szinten).

Szakmai háttér: a pályázatok megvalósításához a Professzúra honlapján közzétett és a Professzúra céljait kifejező anyagok szabadon felhasználhatók. (További szakirodalom: Tóth, J. 2009: Gravitational Systems of Groundwater Flow – Theory, Evaluation, Utilization. University Press, Cambridge).

 

Megpályázható feladat:

„Vidd el a modern hidrogeológia gondolatát az utca emberéhez vagy egy iskolába!”

Jelentkezés feltétele: motivációs levél (milyen alkalomból, hol, milyen motivációval és milyen közönségnek tartana előadást), oktatói ajánlás, CV, az előadás helyszín- és célközönségtervének csatolása. Az előadni kívánt anyag előzetes benyújtása ppt formában (a Professzúra honlapján közzétett ismeretterjesztő előadás anyag felhasználható, az ELTE-n kívüli egyetemekről pályázók a megadott e-mail címen kérjék a Professzúra mentor hallgatóinak a segítségét a pályázat benyújtás előtt).

Az előadás helyszínéről, megszervezéséről, reklámozásáról, közönségéről a pályázó gondoskodik (min. 50 fő hallgatóság szükséges). A COVID-19 idején elektronikus formában is megtartható az előadás, de szükséges a képernyőfelvétel a részvétel igazolására.

A pályázó jutalma: 40 eFt.

A pályázó az előadás megvalósítását követően rövid jelentést és fényképes beszámolót készít, vázolja a visszajelzéseket (online értékelő kérdőíven a közönség véleményét) és csatolja az előadás jelenléti ívét.

Ennek elfogadása estén kapja meg 40 000 Ft-os jutalmát!

Támogatható pályázatok száma: max. 10 db

Pályázás: folyamatos

 

2) Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat

Megpályázható ösztöndíj:

A Professzúra olyan hallgatókat (ELTE) vagy fiatal kutatókat (bármely magyar egyetem) kíván néhány hónapra célfeladatokra kutatóként vagy segítőként alkalmazni, akik be kívánnak kapcsolódni a Professzúra által végzett kutatásokba, el kívánják sajátítani a modern hidrogeológia elveit és annak gyakorlatát. A hallgatók és a kutatók kutatás és oktatás segítői feladatokat látnak el.

Pályázás feltétele: önéletrajz elérhetőségekkel, 1 oldalas motivációs levél, CV és oktatói ajánlás. Diploma (BSc, MSc, PhD) megszerzése után öt éven belül.

Pályázás: folyamatos

Pályázat feltétele: Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók és fiatal kutatók/szakemberek a pályázati időszak lezárulását követően egyoldalas beszámolót írnak az ösztöndíjas időszak alatt végzett tevékenységeikről. Ennek elkészítése a feltétele a pályázat lezárásának.

 

1. megpályázható feladat:

„Az IAH Strategic Overview Series kiadványainak magyar nyelvre történő átültetése” a modern hidrogeológiához kapcsolódó ismeretek széleskörű hazai terjesztése érdekében A 6-8 oldalas közérthető nyelven megírt szóróanyagok tudományos igényű ismeretterjesztést szolgálják a következő 9 témában: Ecosystem Conservation and Groundwater, Energy Generation and Groundwater, Food Security and Groundwater, Global Change and Groundwater, Human Health and Groundwater, Resilient Cities and Groundwater, The UN-SDGs for 2030 – Essential Indicators for Groundwater, Mining Enterprises and Groundwater, Climate Change Adaptation and Groundwater. Ezen kiadványok magyar nyelvre történő átültetése a 2019. évi pályázati kiírást elnyerők munkájának eredményeképpen megtörtént, azonban az IAH folyamatosan bővíti a megjelenő füzetek körét. A kiadványok a https://iah.org/education/professionals/strategic-overview-series linken letölthetők.

Pályázni lehet egy, vagy több kiadvány magyar nyelvre történő lefordítására és a kiadványban szereplő ábrák elkészítésére magyar nyelven. A megfelelő tudományos nyelv használata és az igényes fordítás a pályázat sikerének feltétele. A feladat elvégzéséhez a Professzúra kijelölt munkatársa útmutatást ad.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: önéletrajz, geológus/hidrogeológus (MSc vagy ezzel egyenértékű) diploma, felsőfokú angol nyelvű nyelvvizsga VAGY igazolás 5 angol nyelvű nemzetközi eseményen tartott előadásról, a lefordítani kívánt kiadvány megnevezése.

Pályázás: Új kiadvány megjelenése esetén lehetséges, mivel az eddig megjelent füzetek sikeresen elnyert pályázatok útján már lefordításra kerültek.

A feladat elvégzésének határideje: a benyújtott pályázat elbírálását követő 3 hónap.

Pályázat nyereménye: 50 000 Ft/kiadvány.

A lefordított kiadványok a Professzúra vezető által lektorálásra kerülnek, a jutalom kifizetésére ezt követően kerül sor.

 

2. megpályázható feladat:

Ismeretterjesztő anyagok készítése olyan rendezvényekre (Duna Nap, Kutatók Éjszakája, Felfedezők Napja stb), melyeken a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány tudománynépszerűsítő céllal képviselteti magát.

Pályázhatnak: BSc, MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről és fiatal kutatók (BSc, MSc vagy PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)

Pályázás: Az elérhető aktuális feladatokról e-mail-ben előzetesen érdeklődni szükséges.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített ismeretterjesztő anyagot

Támogatható pályázatok száma: max. 3

Pályázat nyereménye: max. 100 000 Ft az elkészítendő anyag munkaigényétől függően

 

3. megpályázható feladat:

Online egyetemi oktatási anyagok készítőinek támogatása

A COVID-19 járvány rámutatott a digitális oktatási anyagok készítésének fontosságára. Az Alapítvány elkészült tananyagok jutalmazására ír ki pályázatot. A modern hidrogeológiai elveken nyugvó tananyagok késztőinek jutalmazásával a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány támogatni kívánja a kiváló minőségben elkészített angol és magyar nyelvű egyetemi oktatási anyagok készítőit és segíteni kívánja országszerte az online oktatást.

Pályázhatnak: doktorjelöltek, PhD fokozattal rendelkező fiatal kutatók az ország bármelyik egyeteméről a PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)

Pályázás: az elektronikus tananyag Professzúrához történő benyújtásával és a pályázati szándék jelzésével

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített tananyagot

Az online tananyag értékelése: a beérkezett tananyagokat a Professzúra vezető egy felkért lektorral bírálja el.

Támogatható pályázatok száma: max. 2 tananyag/év

Pályázat nyereménye: 150 000 Ft

 

3) Részvétel nemzetközi konferenciákon

Pályázni lehet olyan nemzetközi konferenciákon való részvételre, ahol az IAH Regional Groundwater Flow Commission (https://regionalgwflow.iah.org/) szekciót szervez (pl.: EGU, egyéb RGFC rendezvények), illetve olyan rendezvényekre, melyet az RGFC és/vagy az ENeRAG projekt (http://enerag.elte.hu/) szervez illetve a kapcsolódó témákban (MAR, geotermia, felszínalatti vizek) szervezett konferenciák, szimpóziumok és workshopok.

Pályázhatnak: MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről a regionális felszín alatti vízáramlások témakörébe tartozó elfogadott absztrakttal.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel, konferencia adatainak megjelölését, elfogadott absztraktot, költségtervet, milyen költségre pályázik és indoklást.

A maximális pályázható összeg egyénenként: 250 eFt

Pályázás: folyamatos. Az esetlegesen fennmaradó összeg rövid tanulmányutakra felhasználható.