Vadgazda mérnöki MSc

Az okleveles vadgazda mérnökök a vadgazdálkodás szakértői. Munkájuk a vadgazdálkodás megtervezése, szervezése, ellenőrzése, valamint a vadállomány és élőhelye állapotának folyamatos feltérképezése. A vadgazdálkodás elnevezés alatt zajló szakmai munka konkrétan olyan tevékenységi köröket ölel fel, mint a térinformatikai módszerek, monitoring rendszerek alkalmazása, tervezése, környezeti hatásvizsgálatok elvégzése, a vadbetegségek felismerése és leküzdése, higiénia és gyógykezelés, ágazati értékbecslés és kárbecslés, a vadgazdálkodásból származó termékek piacra vitele, vadfeldolgozás, vadászati turizmus, vendéglátás és marketing vagy akár pályázati tevékenység folytatása a szakterületen.

Különleges képzési programok:

Vadgazda mérnök mesterszakunkon több tantárgy indítására először kerül sor a hazai felsőfokú vadgazdálkodási oktatásban. Egyes tantárgyakat angolul lehet hallgatni és az Erasmus mobilitási programban egy teljes félévet külföldi partner egyetemeken lehet teljesíteni. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a VadVilág Megőrzési Intézet kutatásaiba, közülük sokan az egyetemi és országos TDK konferenciákon értek el előkelő helyezést.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatók okleveles vadgazda mérnökként alkalmasak vadászati műszaki vezetői, osztályvezetői, telepvezetői, több vadászterületet összefogóan irányító fővadászi munkakörök ellátására. Elhelyezkedhetnek a vadásztársaságok fővadászi és vadászmesteri munkaköreiben. Az OMVK szervezetében irányítói, vezetői beosztásokat tölthetnek be. Szakoktatók lehetnek a vadgazdálkodási képzés alap-, közép- és felsőoktatási szintjein. Elhelyezkedhetnek a természetvédelemmel foglalkozó vállalkozások, egyesületek, nemzeti parkok szakirányú tudást igénylő munkaköreiben. Megfelelő nyelvtudással a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképesek lesznek.

 

VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: vadgazda mérnöki (Wildlife Management Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles vadgazda mérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Wildlife Management Engineer

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vadgazda mérnök alapképzési szak

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá az agrár és a természettudomány képzési terület szakjai.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 25 kredit
 • az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 623

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati és elméleti műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, természettudományi, valamint – szakterületük gyakorlásához megfelelő – műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Ökológiai, környezettudatos élelmiszerlánc szemlélettel képesek a természeti erőforrások megújítható, tartamos hasznosítására, az ökoszisztéma szolgáltatások felismerésére és értékelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A vadgazda mérnök

a) tudása

 • Ismeri és érti a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületén lejátszódó folyamatokat (a vadgazdálkodás biológiai, műszaki, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát), és a köztük levő összefüggéseket.
 • Biztos tudással rendelkezik a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületével rokon természettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket.
 • Részletesen ismeri a vadgazdálkodás működését és az azt befolyásoló tényezőket, tisztában van a vadgazdálkodás vidékmegtartó és -fejlesztő szerepével.
 • Részletesen ismeri – hazai és nemzetközi relációban egyaránt – a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat.
 • Az élelmiszerlánc biztonság alapvető fogalmait és folyamatát képes adaptálni a lőtt vad kezelés és forgalmazás, valamint vad élelmiszer előállítása tevékenységek során.
 • Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel, ismeri a vadgazdálkodás, a vadászat résztvevőinek hierarchikus rendszerét, az egyes vezetői és végrehajtási szintek feladatait.
 • Ismeri a K+F+I stratégiai szerepét a vadgazdálkodásban. Van rálátása az Európai Unió és a hazai vadgazdálkodási szakpolitika, valamint a vadgazdálkodási egység szintű K+F+I tevékenységek összefüggéseire, a fennálló kölcsönhatásokra és kapcsolatrendszerekre.
 • Ismeri a vadgazdálkodás és a vadbiológia sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
 • Ismeri a vadgazdálkodási és vadbiológiai adatgyűjtések különböző módszereit, az azokban rejlő lehetőségeket. Mindezeket alkalmazni, és alkalmazásukat megtanítani is képes.
 • Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit.
 • Ismeri, érti a vadbiológia és vadgazdálkodás speciális szókincsét.
 • Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

b) képességei

 • Képes saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére általános társadalmi, agrárgazdasági és speciális, a vadgazdálkodáshoz tartozó kérdésekben.
 • Ismeri, érti és alkalmazza a környezet és természet megóvásának alapelveit, azok vadgazdálkodással kapcsolatos előírásait
 • Értő, elemző módon követi a vadgazdálkodás és a vadbiológia meghatározó hazai és nemzetközi szakirodalmát.
 • Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értelmezésére és alkalmazására.
 • Képes a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, megszervezésére.
 • A szervezet munkájának korszerűsítése érdekében képes a változtatás feltételeinek megteremtésére és a változtatás megvalósítására.
 • Képes a vadgazdálkodás ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések feltárására.
 • Képes a szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására.
 • Az agrárgazdaságra vonatkozó elemzéseit képes ágazatokon átívelően, összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni.
 • Az irányított szervezet munkáját, tevékenységét, gyakorlati problémáit tudományos igényességgel és megfelelő módszerekkel elemzi.
 • Képes szakterületén magyarul és idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni.
 • A szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait ismeri, feldolgozza, értelmezi és munkája során ezeket alkalmazza.
 • Képes korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációra.
 • Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.

c) attitűdje

 • Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek a vadgazdálkodás sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják.
 • Nyitott és fogékony a korszerű és innovatív eljárások megismerésére és gyakorlati alkalmazására.
 • Aktív résztvevő kutatási, fejlesztési projektekben.
 • Nyitott az agrárágazat paradigmaváltozásaira.
 • Elkötelezett a környezet- és természetvédelem, valamint a fenntartható vadgazdálkodás iránt. Felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök alkalmazására.
 • Felismeri és elfogadja – a szakterület sajátosságai miatt – döntésének korlátait és kockázatát.
 • Munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi, és ezt elvárja beosztottjaitól is.
 • Fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása.
 • Véleményét szakmai alapokon hozza meg, azokat következetesen képviseli.
 • Elfogadja mások eltérő véleményét, ha azok szakmai indokokkal kellően alátámasztottak.
 • Képes ismeretei szintetizálására, önképzése hatékony megszervezésére, nemcsak szakmai, hanem általános műveltségi területeken is.

d) autonómiája és felelőssége

 • Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében. Mindezekért felelősséget vállal. Végiggondolja és képviseli a vadászat-vadgazdálkodás etikai kérdéseit.
 • Felelősséget érez a vadgazdálkodás vidéken betöltött szerepének alakulásában.
 • Gyakorlati tapasztalatai birtokában önállóan dönt meghatározott munkafolyamatok megvalósítási módját, időzítését illetően.
 • Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket.
 • Vállalja döntéseinek következményeit.
 • Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepet az együttműködés kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai és szakterületek közötti kooperációban.
 • Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve ennek megszervezésére.
 • Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos kezelésére.
 • Képes team vagy projekt kialakítására, önálló irányítására.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül

 • a képzést alapozó ismeretkörök (statisztikai, biometriai ismeretek; kommunikációs és vezetési ismeretek; vadbiológiai, genetikai és viselkedésökológiai ismeretek; európai uniós és nemzetközi szakmai, természetvédelmi és jogi, élelmiszerlánc-biztonság ismeretek) 12-30 kredit;
 • vadgazda mérnöki szakmai ismeretek (vadbiológiai kutatások és monitoring; ágazati értékbecslés és kárbecslés; integrált apróvad-, nagyvad- és élőhely-gazdálkodás; szakmapolitikai és nemzetközi vadgazdálkodási kérdések; földnyilvántartási és térinformatikai ismeretek; megelőzés, higiénia és gyógykezelés a vadtartásban; vadfeldolgozás; vadászati turizmus, vendéglátás és marketing; pályázati technikák és projekt-menedzsment; szakmai kultúra és etika) 24-48 kredit;
 • választható szakmaspecifikus ismeretkörök (a szakterületnek és az intézményi sajátosságoknak megfelelő speciális kurzusok, egyéni feladatok, gyakorlatok, tanulmányutak, valamint részletes vadbiológus ismeretek) 12-30 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább két hét időtartamú gyakorlat.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit az alábbiak szerint:

 • természettudományi, vadgazdálkodási, vadbiológiai, ökológiai ismeretek területéről legalább 10 kredit;
 • erdészeti, mezőgazdasági, környezeti, élőhelyi ismeretek területéről legalább 10 kredit;
 • gazdasági-gazdálkodási műszaki és jogi ismeretek területéről legalább 5 kredit;

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 
Kapcsolódó linkek: